NHÀ MÁY TRẦN CHÂU

Giám đốc: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại/Fax: (+84.39)3856424 / (+84.39)6254922
Email: viethai@gmail.com

NHÀ MÁY THẠCH VIỆT

Giám đốc: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại/Fax: (+84.39)3856424 / (+84.39)6254922
Email: viethai@gmail.com

NHÀ MÁY TÂM VIẾT HẢI

Giám đốc: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại/Fax: (+84.39)3856424 / (+84.39)6254922
Email: viethai@gmail.com

Phòng Quản lý kinh doanh

Trưởng phòng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại: (+84.39) 456789 - 0912.345.678
Email: viethai@gmail.com

Phòng Quản lý chất lượng và Nghiên cứu phát triển

Trưởng phòng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại: (+84.39) 456789 - 0912.345.678
Email: viethai@gmail.com

Phòng Tài chính kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại: (+84.39) 456789 - 0912.345.678
Email: viethai@gmail.com

Phòng Kế hoạch đấu thầu

Trưởng phòng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại: (+84.39) 456789 - 0912.345.678
Email: viethai@gmail.com

Phòng Kinh doanh Marketing

Trưởng phòng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại: (+84.39) 456789 - 0912.345.678
Email: viethai@gmail.com

Phòng Tổ chức Cán bộ và Lao động

Trưởng phòng: Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Xóm Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thạch Trung, Hà Tĩnh
Điện thoại: (+84.39) 456789 - 0912.345.678
Email: viethai@gmail.com