Truyện Kiều - Nguyễn Du: “Kho báu” vượt thời gian

Hơn 200 năm, Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành một giá trị văn hóa xuyên quốc gia, xuyên thời đại.